Wat is de GDPR-Privacywetgeving?

Op deze pagina licht ik je toe wat de GDPR Privecywetgeving inhoud. En wat het Privacybeleid van Buiten Gewoon Jezelf is. Zo weet jij meteen duidelijk wat ik met jouw gegevens doe wanneer je in therapie komt en ik een dossier van je aanleg.

Informatie over de verwerking van uw
persoonsgegevens als cliënt

Beste cliënt,

Om jou goede therapeutische hulpverlening te bieden, heb ik verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming/de GDPR) is het mijn taak om jou mee te delen welke gegevens ik van jou verzamelen. Alsook wat ik daar precies mee doe. Via dit document bied ik jou deze informatie aan. Je zal tijdens het intakegesprek per mail en/of op papier dit document ontvangen. Met de vraag om het mij met jouw handtekening erop terug te bezorgen.

Welke gegevens verzamel ik?

 • Jouw identificatie- en contactgegevens of deze van jouw wettelijke vertegenwoordiger;
 • De gegevens van jouw doorverwijzer;
 • Gegevens van jouw huisarts;
 • De gegevens van jouw ziekenfonds;
 • Jouw rijksregisternummer;
 • Gegevens over jouw gezondheid zoals diagnoses, prognoses, behandeling, voorgeschreven medicatie,… ;
 • Contactgegevens van jouw familieleden, partner en gezinsleden indien relevant voor de begeleiding;
 • Gegevens over jouw opleiding en vorming indien relevant voor de begeleiding;
 • Resultaten van testen, oefeningen, huiswerkopdrachten,… ;
 • Een overzicht van onze afspraken;
 • Mails die tussen jou en mij verzonden worden;
 • Mails tussen mij en jouw huisarts of andere professionele hulpverleners indien ik jouw toelating daarvoor kreeg.

Waarom verzamel ik deze gegevens?

Ik verzamel deze gegevens om jou een kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen verlenen. Om mijn prestaties te kunnen aanrekenen. En om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

Deze gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de samenwerkingsrelatie tussen jou en mijzelf omdat ik daar wettelijk toe verplicht ben. En omdat het noodzakelijk is om zowel jouw als mijn belangen te beschermen. Daarom vraag ik je om via dit document jouw uitdrukkelijke toestemming te geven voor deze verzameling en bewaring van jouw gegevens.

Gegevens over jouw gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een cliënt een klacht of schadegeval zou hebben, moet ik gegevens over jouw gezondheid verwerken. Dit om de klacht of schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.

Wanneer ik jouw gegevens verwerk om mijn gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van mijn veiligheid en mijn recht van verdediging.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die ik van en over jou heb, vallen in principe onder het beroepsgeheim. Ik deel ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • Indien nodig voor een goede zorgverlening.
  Bijvoorbeeld met andere zorgverleners zoals jouw huisarts, het CLB, met jouw
  wettelijke vertegenwoordiger,… of
 • Indien ik op basis van de regelgeving of
  rechtspraak daartoe verplicht ben zoals bijvoorbeeld met de overheid, de
  ziekenkas,… of
 • In geval van klacht of schadegeval voor de
  opvolging en afhandeling ervan zoals bijvoorbeeld met een verzekeringsmakelaar,
  verzekeraar, gerechtelijke overheden,… of
 • Wanneer jij ertoe uitdrukkelijk hebt toegestemd
  zoals bijvoorbeeld een mededeling aan een familielid, partner, vriend(in),….

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Ik ben verplicht om jouw dossier 30 jaar te bewaren en zal dit dan ook doen.

Specifieke rechten die jij kan uitoefenen over de gegevens die ik van
jou bewaar.

Als cliënt heb jij recht op inzage in en een kopie van het cliëntendossier dat ik van jou bewaar. Indien je dit wenst, kan je mij daartoe een schriftelijk verzoek richten via het contactformulier.

Je hebt tevens het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het cliëntendossier zijn opgenomen te laten rechtzetten.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het cliëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting. Dus niet op grond van een toestemming.

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35,
1000 Brussel, 02 274 48 00.

Verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van jouw gegevens:

Ann Vergouwen – Buiten Gewoon Jezelf

Halewijnlaan 55 bus 33

2050 Antwerpen